Kako začeti s konopljo?

Posevek konoplje je potrebno prijaviti na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v mesecu maju, ne glede na čas setve (datum oddaje vloge se spreminja letno glede na določbo Ministrstva). V prijavi se morajo navesti vsi podatki pridelovalca, njegova MID številka, GERK in površina njive (ta ne sme biti manjša od 10 arov oz. 1.000 m2, izjema so ekološki kmetovalci, za katere velja 100 m2), sorta posejane konoplje in količina semena ter predviden datum žetve. Sejati je dovoljeno samo sorte, ki so naštete v Skupnem katalogu sort poljščin (evropska sortna lista), objavljenem vsako leto v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani Fitosanitarne uprave Republike Slovenije.

Vlogi je potrebno obvezno priložiti originalne deklaracije (etikete) z vreče s semenom. Vlogo se pošlje na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Spodaj lahko najdete nekaj osnovnih dokumentov, ki služijo kot pomoč pri začetkih ukvarjanja z industrijsko konopljo v Sloveniji. Veliko odgovorov najdete tudi v BAZI ZNANJA, ki jo redno dopolnjujemo.


Zadruga v nadaljevanju ponuja tudi možnost odkupa pridelka (seme, slama, čaj) po dogovorjenih cenah, prednost (in boljše odkupne pogoje) imajo člani zadruge.