Vizija zadruge Konopko

Zadruga Konopko, zadruga za razvoj trajnostne pridelave in predelave konoplje z.o.o., socialno podjetje
Lindek 22, 3213 Frankolovo

Namen zadruge je povezovanje obstoječih in bodočih pridelovalcev ter predelovalcev konoplje v različne namene, inovatorje, raziskovalce in druge zainteresirane na področju konopljarstva. Temeljni namen zadruge je razvoj pridelave in predelave konoplje v različne družbeno koristne namene, podpora majhnim in srednjim pridelovalcem in predelovalcem konoplje, pravična trgovina s konopljo in produkti iz konoplje ter povezovanje podeželja z urbanimi središči. Namen zadruge je promocija in razvoj ekološkega kmetovanja in trajnostne preskrbe s konopljo in produkti iz konoplje ter promocija socialno-podjetniških dejavnosti na področju pridelave in predelave konoplje.

Namen zadruge je trajno izvajanje socialno podjetniških dejavnosti na naslednjih področjih:

 • pravična trgovina, to je trgovina, ki zagotavlja prodajo pridelkov in proizvodov majhnih in srednjih pridelovalcev in proizvajalcev na temelju etičnih, preglednih in enakopravnih poslovnih razmerij med pridelovalci in proizvajalci ter trgovci, usmerjenih predvsem v zagotavljanje pravičnega plačila pridelovalcem in proizvajalcem,
 • vzpodbujanje in podpora članom zadruge v obliki izmenjave znanja in različnih pripomočkov ter strojev za pridelavo in predelavo konoplje,
 • vzpostavitev standarda kvalitete za izdelke iz konoplje pod okriljem zadruge,
 • vzpodbujanje in pomoč članom pri preusmeritvah v ekološko pridelavo in predelavo konoplje,
 • ohranjanje kulturne, tehnične in naravne dediščine s področja konopljarstva in kmetijstva,
 • vzpodbujanje razvoja lokalne oziroma vseslovenske konopljarske skupnosti,
 • vzpodbujanje pridelave in predelave ter razvojnih in raziskovalnih dejavnosti v povezavi s konopljo in produkti iz konoplje,
 • informiranje in izobraževanje o novostih pri pridelavi in predelavi konoplje in povezanih inovacijah ter širjenje znanja o konoplji in njenih proizvodih v splošni javnosti,
 • zagovorništvo v zakonodajnih vprašanjih, ki se tičejo pridelave in predelave konoplje.

 

Dolgoročni cilji zadruge Konopko

 1. Splošna promocija industrijske konoplje v Sloveniji in zadružništva..
 2. Nabava in razvoj tehnološke opreme za pridelavo in predelavo konoplje, skupna uporaba (deljenje resursov).
 3. Povezovanje urbanih središč s podeželjem (direkten stik – kmet – zadruga – kupec).
 4. Vzpostavitev operativnih enot zadruge na podeželju (odkup pridelka, predelava, svetovanje kmetovalcem).
 5. Vzpostavitev maloprodajnih enot zadruge v večjih mestih (prodaja, svetovanje, izobraževanje kupcev).
 6. Postavitev referenčnega centra za konopljo (razvoj, delavnice, šolanja, izobraževanja, šole v naravi...).
 7. Organizacija dogodkov na temo industrijske konoplje (delavnice, predavanja...).
 8. Razvoj novih izdelkov iz industrijske konoplje (v povezavi s fakultetami, instituti, inovatorji, raziskovalci in gospodarstvom).
 9. Generiranje novih delovnih mest v urbanih okoljih in na podeželju.
 10. Spodbujanje gojenja industrijske konoplje - revitalizacija s težkimi kovinami onesnažene zemljine s pomočjo industrijske konoplje (fitoremidiacija), sanacija kmetijskih površin po intenzivni rabi fitofarmacevtskih sredstev, gojenje konoplje na območju z različnimi omejitvami (Natura 2000, vodovarstvena območja). 

Statut (pravila) zadruge Konopko 2019
Pristopna izjava za članstvo v zadrugi Konopko
Zadruga Konopko - predstavitev (stanje 2018)
Zadružimo DELAVNICA ZADRUŽNEGA POVEZOVANJA IN SODELOVANJA (CAAP 2014)

Zadružništvo je prava stvar!

V zadrugo Konopko so vabljene različne skupine oz. posamezniki:
- pridelovalci konoplje (kmetje),
- predelovalci konoplje,
- lastniki kmetijske in druge mehanizacije,
- strokovnjaki na področju konopljarstva,
- prodajni strokovnjaki,
- redni kupci naših izdelkov,
- vsi, ki so pripravljeni sodelovati v zgodbi.