Pripombe na nov pravilnik za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje

Ker je v javni obravnavi predlog sprememb Pravilnika za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje smo se v zadrugi Konopko (ponovno) odzvali in na pristojno ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP)podali nekaj najbolj bistvenih pripomb, ki bi po našem prepričanju pomenile vsaj delno izboljšanje stanja v slovenski panogi konopljarstva.

Pozdravljamo implementacijo odločitve Evropskega parlamenta o dvigu dovoljene stopnje THC-ja na 0,3% in spremembo datuma oddaje vloge na 1. junij, ki jih vključuje vaš predlog novega Pravilnika. Sprememba dovoljene stopnje vsebnosti THCja iz 0,2% na 0,3% žal ne omogoča gojenje avtohtonih sort konoplje. Predlagamo dvig dovoljenega THCja na nivo, da bo možno gojiti tudi avtohtone sorte, kot smo jih že v bližnji preteklosti.

Sprememba datuma za 14 dni je zgolj kozmetični popravek (sicer razumljiv in skladen zaradi letošnje podaljšane kampanje za oddajo zbirnih vlog), a ne igra pomembne vloge. Še vedno smo namreč mnenja, da bi bila boljša rešitev rok za oddajo vloge 15.7. ali pa celo ukinitev fiksnega roka oz. določitev roka za oddajo vloge npr. 14 dni pred setvijo. Na ta način bi olajšali odločitev za setev konoplje tistim kme-tovalcem, ki bi se odločili za morebitno strniščno setev, posledično pa bi to pomenilo tudi podaljšano pašo za čebele v pozno poletnem času. Taka sprememba datuma torej pomeni poleg dodatne ozeleni-tve površin tudi korist za opraševalce.

Naša glavna pripomba na nov Pravilnik se nanaša na dovoljenje uporabe sadik pri gojenju konoplje. Že vse od leta 2019, bolj intenzivno pa od 2021, sta v delu na vašem ministrstvu dva nova pravilnika, ki bi vsaj malo približala slovensko konopljarsko panogo evropski konkurenci. Gre za Pravilnik o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in maka in Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala in sadik konoplje, razen semena. Dokler Pravilnik za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje ne bo vse-boval tudi možnost uporabe sadik na prostem in v zato prilagojenih prostorih (oz. dovoljeval samo seja-nje v zemljo), gre za kozmetične popravke Pravilnika, ki so ad-hoc rešitve brez prave trajne vrednosti. Zato predlagamo spremembo ustreznih členov novega pravilnika, ki bodo uporabljali terminologijo »sejanje in sajenje« oz. »semena in sadike«.

Za povrh vsega prihaja nov Pravilnik v veljavo v mesecu maju ali juniju (lahko še kasneje), ko so vse ak-tivnosti za setveno sezono 2023 v polnem zagonu ali pa bodo že končane.
V praksi to pomeni še eno podpovprečno sezono pridelka konoplje, ko bi lahko s pravočasno, predvsem pa vsebinsko smiselno spremembo Pravilnika, pripravili bolj konkurenčno in s sosednjimi državami pri-merljivo okolje ter pospešili gojenje konoplje v Sloveniji.

Hvala za upoštevanje predlogov, ki so usklajeni tudi z drugimi strokovnimi institucijami, ki se tako ali drugače ukvarjajo s konopljo v Sloveniji.

Obenem prosimo, da nas vključite v razpravo glede spremembe tega Pravilnika in druge tozadevne za-konodaje, da celovito zastavimo reševanje problematike in izboljšamo razmere za slovensko konopljar-sko panogo.

Frankolovo, 24.4.2023 (oddano prek portala e-demokracija)


Datum objave: 24.04.2023